Algemene Voorwaarden PraktieSZ

 

Artikel 1

PraktieSZ is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die zich ten doel stelt werknemers, van welke aard en afkomst dan ook, te re-integreren in het arbeidsproces in de ruimste zin des woords.

Artikel 2

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere vervolgopdracht of (nader) gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan PraktieSZ wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De bedingen van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van website en e-mail, voor zover onderhouden door, danwel gebruikt door PraktieSZ.

Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3

Alle dienstverlening van PraktieSZ aan derden vindt plaats krachtens een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten voor de overeengekomen duur. De overeenkomst van opdracht eindigt:

 • Bij het verstrijken van de overeengekomen duur;
 • Een der partijen niet voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst van opdracht en vervolgens na laat om, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, binnen 14 dagen na aanmaning alsnog deugdelijk te presteren;
 •   Een der partijen het beheer van haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest danwel in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van een der partijen, zonder enige ingebrekestelling.Artikel 4Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door PraktieSZ en door haar uitgevoerd. Indien de opdracht door derden wordt uitgevoerd, zijn deze voorwaarden ook op de rechtsverhouding van toepassing tussen opdrachtgever en die derde.

  Artikel 5

  De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat uitdrukkelijk door PraktieSZ is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

  Artikel 6

  1. Bijzonder vorm van opdracht is de overeenkomst van opdracht tot het volgen van een re-integratie traject. Dit omhelst mede de langdurige uitplaatsing van kandidaten, zogenaamde outsourcing, alsmede het regulier uitplaatsen van mensen, zogenaamde outsourcing.

  2. De overeenkomst van opdracht tot het volgen van een re-integratie traject wordt aangegaan tussen PraktieSZ, nader te noemen opdrachtnemer, en opdrachtgever.
  3. Een re-integratie traject, dat wil zeggen de daadwerkelijke werkzaamheden in het kader van de hierboven onder 1 weergegeven activiteit, neemt een aanvang door aanmelding van een of meerdere kandidaten door opdrachtgever, middels een eveneens door opdrachtgever ondertekende overeenkomst van opdracht tot het volgen van een re-

  Toldijk 2 | 7901 TB Hoogeveen | T: +31 (0)6 81 90 69 50 | M: erica@praktiesz.nl BTW: NL104524406B01 | KvK: 68027397 | IBAN: NL28 ABNA 0560 8170 02

integratie traject.
4. Opdrachtnemer voert naar aanleiding van de aanmelding tenminste een intakegesprek met de kandidaat. Tijdens, danwel op basis van dit intakegesprek, stelt opdrachtnemer een plan van aanpak op, het re-integratieplan, met daarin een beschrijving van het door de kandidaat te doorlopen re-integratie traject, en de daaraan verbonden kosten voor de opdrachtgever.
5. Na schriftelijk akkoord middels ondertekening door de opdrachtgever van het re- integratieplan en de daaraan verbonden kosten, begint opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst en het daarop gebaseerde re-integratieplan.

Artikel 7

Eerst vanaf het moment dat de re-integratie overeenkomst voor akkoord door de opdrachtgever is getekend, is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het daarna te volgen re-integratie traject. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van enige opdracht is beperkt tot het bedrag van € 100.000,- dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de daarvoor door opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 8

Naar aanleiding van het intakegesprek dat opdrachtnemer met de kandidaat heeft, kan de opdrachtnemer, op grond van een geconstateerd motivatiegebrek en/of onbemiddelbaarheid als gevolg van “belasting” en “belastbaarheid” besluiten om ten aanzien van deze kandidaat van verdere begeleiding en bemiddeling af te zien.

Artikel 9

Bij de begeleiding, bemiddeling en/of advisering van een kandidaat neemt opdrachtnemer de vereiste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht.

Artikel 10

Indien en voor zover aan een kandidaat faciliteiten, werkmateriaal, informatie- en cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld, dan is dat uitsluitend voor gebruik door de kandidaat zelf. De materialen blijven gedurende de opdracht eigendom van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.

Artikel 11

De overeenkomst van opdracht, die aldus gesloten wordt door opdrachtnemer en opdrachtgever, draagt het karakter van een inspanningsverplichting, waarbij opdrachtnemer ernaar streeft dat, voor zover overeengekomen, de haar ten dienste staande en tussen partijen overeengekomen middelen zullen worden aangewend ter begeleiding, bemiddeling en/of advisering.

Opdrachtnemer geeft geen garantie af dat haar inspanningen leiden tot de in de overeenkomst van opdracht geformuleerde doelstelling, bijvoorbeeld (her)plaatsing van een kandidaat.
Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien, in het algemeen, de opdracht niet leidt tot het beoogde resultaat en meer in het bijzonder een re-integratieopdracht niet tot het gewenste resultaat leidt, i.c. (her) plaatsing op de arbeidsmarkt.

Artikel 12

Opdrachtnemer zal al hetgeen haar bij de uitvoering van de opdracht ter kennis wordt gebracht of komt door of vanwege de opdrachtgever en/of kandidaat omtrent de opdrachtgever en/of kandidaat, waarvan zowel de aard als strekking redelijkerwijze als vertrouwelijk aangemerkt dient te worden, zorgvuldig behandelen en geheim houden. Aan derden, dat wil zeggen personen en instellingen niet betrokken bij de opdracht, zal

Toldijk 2 | 7901 TB Hoogeveen | T: +31 (0)6 81 90 69 50 | M: erica@praktiesz.nl BTW: NL104524406B01 | KvK: 68027397 | IBAN: NL28 ABNA 0560 8170 02

buiten het kader van de opdracht geen informatie verstrekt worden, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.
Buiten het hierboven geschetste kader zal opdrachtnemer een privacygevoelige gegevens aan derden verstrekken na vooraf verkregen toestemming van de betrokkene.

Artikel 13

De facturen van opdrachtnemer worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht. Opdrachtnemer is gerechtigd tot:

 • Verzending van voorschotfacturen en de werkzaamheden eerst ter hand te nemen navoldoening daarvan;
 • Verzending van deelfacturen en bij non-betaling daarvan binnen de aangegeven ofnader overeengekomen betaaltermijn de lopende opdrachten op te schorten totdatbetaling dier(deel) facturen heeft plaatsgevonden;
 • Vooraf een nadere zekerheid tot betaling van de opdrachtgever te verlangen,bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.Los van vorenstaand is het in alle gevallen zo dat de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen, verschuldigd worden naarmate de uitvoering van de opdracht voortschrijdt. Een eenmaal ontvangen factuur dient door de opdrachtgever bij ontvangst nauwkeurig gecontroleerd te worden. Bezwaren tegen danwel opmerkingen omtrent de (hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur als geaccepteerd beschouwd en vervalt opdrachtgevers recht terzake de factuur nader te reclameren.

  Artikel 14

  De opdrachtnemer acht zich gehouden de inspanningsverplichtingen naar de maatstaven der redelijkheid en billijkheid op zich te nemen en ter hand te nemen. Opdrachtnemers aanvaarden evenwel geen enkele aansprakelijkheid welke verder gaat dan de aansprakelijkheid als in artikel 7 van deze voorwaarden, voor schade en/of verliezen die de opdrachtgever en derden, daaronder de kandidaat begrepen, mochten lijden in verband met, dan wel als gevolg van een beweerdelijke tekortkoming in de nakoming van de opdracht door opdrachtnemer.

  De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer(s) tegen alle aanspraken van derden welke verder gaan dan de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de kandidaat, welke op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van de opdracht.